Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Sukulentove

 


§ 1

Postanowienia wstępne

 

1. Regulamin dotyczy Sklepu internetowego Sukulentove, dostępnego pod adresem www.sukulentove.pl.
2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania umów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Small Creative Company Katarzyna Kozmin, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 9/47, 03-984 Warszawa, NIP 113 299 86 68 zwanym dalej Sprzedawcą, a także postępowanie reklamacyjne w zakresie tych usług.
3. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców oraz określa zasady i tryb zawierania Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
4. Warunkiem dokonywania sprzedaży Produktów przez Sprzedawcę jest zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta.
5. Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.

 

§ 2

Definicje

 

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:
1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sukulentove.pl.
2. Sprzedawca – Small Creative Company Katarzyna Kozmin, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 9/47, 03-984 Warszawa, NIP 113 299 86 68.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu i korzystający z jego funkcjonalności.
4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Przedsiębiorca – Klient prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
6. Formularz kontaktowy – formularz umożliwiający kontakt ze Sprzedawcą dostępny na stronie sukulentove.pl/kontakt/.
7. Formularz zamówienia – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie i określający ogólne warunki Umowy sprzedaży zawartej na odległość dostępny na stronie sukulentove.pl/formularz-zamowienia/. Szczegółowe informacje dotyczące warunków Umowy zostały określone w niniejszym Regulaminie.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia lub mailowo na adres Sprzedawcy kontakt@sukulentove.pl i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Zamówienie personalizowane – zamówienie zindywidualizowane dopasowane do konkretnych potrzeb Klienta. Zamówienie personalizowane nie jest objęte prawem odstąpienia od Umowy.
10. Produkt – dostępny w Sklepie produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
11. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
12. Dzień roboczy – jeden dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
13. Dostawa – dostarczenie Klientowi przez Sprzedawcę Produktu określonego w Zamówieniu za pośrednictwem Dostawcy.
14. Dostawca – firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie Dostawy Produktów.
15. Regulamin – niniejszy regulamin.
16. Rachunek bankowy Sprzedawcy – 87 1050 1025 1000 0097 1516 0884


§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@sukulentove.pl lub poprzez Formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej Sklepu.

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym składania zamówień na Produkty, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub brakiem kompatybilności Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
3. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu. O planowanej przerwie Klienci zostaną powiadomieni na stronie Sklepu.

 

§ 5

Ceny w Sklepie

 

1. Wszystkie ceny w Sklepie są podane w złotych polskich i są cenami brutto.
2. Na kwotę płaconą przez Klienta składa się cena Produktu oraz koszt Dostawy.
3. Ceny wszystkich Produktów podane są w ofercie na stronie internetowej Sklepu.
4. Koszty Dostawy uzależnione są od sposobu Dostawy oraz wagi całkowitej zamawianych Produktów.
5. Informację o wysokości wszystkich kosztów łącznie z kosztami Dostawy Klient otrzymuje po złożeniu Zamówienia poprzez Formularz zamówienia lub wysyłając wiadomość na adres kontakt@sukulentove.pl , w którym to Zamówieniu określa całkowitą ilość zamawianych Produktów oraz rodzaj Dostawy.

 

 

§ 6

Zamówienia

 

1. Klient składa Zamówienie poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie sukulentove.pl/formularz-zamowienia/ lub mailowo na adres Sprzedawcy kontakt@sukulentove.pl .
2. Klient składając Zamówienie:
a) dokładnie określa rodzaj oraz ilość zamawianych Produktów,
b) podaje swoje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, a w kolejnych etapach procesu zamawiania także numer telefonu kontaktowego,
c) wskazuje adres Dostawy, sposób Dostawy oraz sugerowaną datę Dostawy,
d) podaje dane do wystawienia faktury, jeśli chce ją otrzymać.
3. Złożenie Zamówienia nie oznacza zawarcia Umowy sprzedaży.
4. Zamówienie należy złożyć na co najmniej 3 tygodnie przed planowanym terminem Dostawy.
5. Klient może zamówić nie mniej niż 30 sztuk Produktu tj.: co najmniej po 30 sztuk sukulentów w doniczce oraz po 30 sztuk etykietek lub winietek. Jedno Zamówienie może dotyczyć wyłącznie jednego rodzaju Produktu, tj.: jednego rodzaju sukulentów w doniczce oraz jednego rodzaju etykietek lub winietek.
6. Sprzedawca weryfikuje Zamówienie w ciągu 3 Dni roboczych od dnia jego złożenia i potwierdza Klientowi przyjęcie Zamówienia na podany przez niego adres e-mail.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia Zamówienia lub wstrzymania realizacji Zamówienia, jeśli:
a) Zamówienie nie przekroczyło wymaganej minimalnej ilości,
b) określony przez Klienta termin realizacji jest krótszy niż wymagany w Regulaminie,
c) Sprzedawca nie ma możliwości realizacji Zamówienia we wskazanym terminie,
d) w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności, niezależnych od Sprzedawcy.
8. Sprzedawca informuje Klienta o braku możliwości realizacji Zamówienia z powodów wskazanych w punkcie 6 niniejszego paragrafu na podany przez Klienta adres e-mail.
9. Po przyjęciu Zamówienia Sprzedawca potwierdza szczegóły Zamówienia wysyłając na podany przez Klienta adres e-mail wiadomość podsumowującą Zamówienie, zawierającą:
a) listę wszystkich zamówionych Produktów – w szczególności ich rodzaj i ilość,
b) dokładną specyfikację Produktów personalizowanych, jeżeli takie zostały zamówione,
c) sposób i adres Dostawy,
d) sugerowaną datę Dostawy wskazaną przez Klienta,
e) całkowity koszt Zamówienia wraz z kosztami Dostawy,
f) dane do przelewu wraz z numerem rachunku bankowego, na który Klient przelewa określoną w podpunkcie e) kwotę.
10. W przypadku potrzeby naniesienia poprawek w Zamówieniu, Klient przekazuje je Sprzedawcy po otrzymaniu e-maila określonego w punkcie 8. Sprzedawca potwierdza naniesienie poprawek przesyłając Klientowi poprawione Zamówienie.
11. Dodatki dekoracyjne w postaci etykietek i winietek drukowane są po akceptacji przez Klienta tekstów, czcionek oraz wszelkich zaistniałych zmian w projekcie.
12. Klient potwierdza szczegóły Zamówienia określone w punkcie 8 i 9 niniejszego paragrafu wysyłając wiadomość z potwierdzeniem na adres e-mail Sprzedawcy.
13. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Klienta wszystkich szczegółów zawartych w wiadomości podsumowującej Zamówienie zgodnie z punktem 11 niniejszego paragrafu.
14. Klient opłaca Zamówienie na wskazany rachunek bankowy przelewem, nie później niż w ciągu 3 Dni roboczych od zawarcia Umowy sprzedaży. Zamówienia nieopłacone w tym terminie będą anulowane.
15. Po dokonaniu płatności nie ma możliwości modyfikacji Zamówienia. Nie ma możliwości zmniejszenia liczby, rezygnacji ani wymiany zamówionych Produktów.
16. Po zaksięgowaniu wpłaty na konto Sprzedawcy Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji. Sprzedawca informuje o tym Klienta wysyłając wiadomość na podany przez niego adres e-mail.
17. Po zrealizowaniu Zamówienia Sprzedawca nie wykonuje dosyłania pojedynczych sztuk Produktu, dlatego zalecane jest zamówienie kilku dodatkowych sztuk Produktu.
18. Każda Umowa Sprzedaży jest potwierdzona dowodem zakupu, który zostaje dołączony do przesyłki. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura.

 

§ 7

Płatności

 

1. Płatność za zamówione Produkty odbywa się za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy.
2. W tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko.

Dane do przelewu:
Nr rachunku bankowego Sprzedającego:
87 1050 1025 1000 0097 1516 0884
Small Creative Company Katarzyna Kozmin
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 9, m. 47
03-044 Warszawa

 

3. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za Zamówienie na rachunek bankowy Sprzedawcy w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 3 Dni roboczych od zawarcia Umowy.
4. Brak wpłaty za Zamówienie w ustalonym terminie skutkuje anulowaniem Zamówienia.

 

§ 8

Dostawa

 

Sposób dostawy

 

1. Dostawa odbywa się za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma możliwości wysłania Zamówienia za granicę Polski.
2. Na terenie Warszawy i jej okolic istnieje możliwość odbioru osobistego Zamówienia. W celu ustalenia szczegółów odbioru osobistego Klient kontaktuje się wcześniej ze Sprzedawcą mailowo na adres kontakt@sukulentove.pl.
3. Ze względu na specyfikę Produktu zaleca się, aby Klient dokładnie sprawdził przesyłkę przy odbiorze w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki konieczne jest spisanie właściwego protokołu, który jest podstawą do reklamacji.
4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Produkty były zapakowane z należytą starannością, tak aby zapobiec ich ewentualnemu uszkodzeniu podczas transportu.

 

Termin dostawy5. Zamówienie wysyłane jest nie później niż 3 Dni robocze przed sugerowaną datą Dostawy określoną przez Klienta w Zamówieniu.
6. Wysyłka Produktów następuje zwykle w poniedziałki, wtorki i środy. W celu ustalenia innego dnia wysyłki, Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą na adres kontakt@sukulentove.pl.
7. W celu ustalenia terminu odbioru osobistego Zamówienia Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą mailowo na adres kontakt@sukulentove.pl.
8. Odpowiedzialność za opóźnienia wynikające z nieterminowego doręczania przesyłek ponosi wyłącznie Dostawca.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas Dostawy lub brak Dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu Dostawy.

 

Koszty dostawy

 

10. Koszty Dostawy Zamówienia pokrywa Klient.
11. Koszty Dostawy uzależnione są od sposobu Dostawy oraz wagi całkowitej zamawianych Produktów. Informacja o kosztach Dostawy jest wysyłana do Klienta drogą mailową w wiadomości podsumowującej Zamówienie zgodnie z paragrafem 6 punktem 8 niniejszego Regulaminu.

 

§ 9

Reklamacje

 

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad oraz zgodny z Zamówieniem.
2. Kolory Produktów na zdjęciach umieszczonych na stronie mogą nieznacznie różnić się od kolorów rzeczywistych z powodu różnych ustawień monitora oraz techniki druku. Nie może być to podstawą do reklamacji Produktu.
3. Reklamacji nie podlegają:
a) różnice w wyglądzie sukulentów pomiędzy rzeczywistymi a podanymi na stronie internetowej Sklepu, ponieważ dostępność konkretnych odmian oraz ich kolor zależy od dostępności Produktu u Producenta,
b) różnice kolorystyczne etykietek i winietek występujące pomiędzy wydrukiem a projektem oglądanym na monitorze Klienta, ponieważ wpływ na to mogą mieć aspekty techniczne, takie jak kalibracja monitora oraz techniczne warunki wydruku.
4. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Produktu Klientowi przez Sprzedawcę, jeżeli Produkt ma wady ukryte lub jest niezgodny z Zamówieniem.
5. W przypadku, gdy Produkt został uszkodzony w trakcie Dostawy, Klient jest zobowiązany do poinformowania Sprzedawcy o zaistniałym fakcie niezwłocznie, nie później niż 48h od odebrania przesyłki.
6. Klient składa reklamację w formie pisemnej pocztą na adres podany w §1 Regulaminu lub na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@sukulentove.pl wpisując w temacie wiadomości „Reklamacja”.
7. Aby reklamacja została uznana za skuteczną, musi zawierać:
a) dane Klienta,
b) adres do korespondencji,
c) wskazanie wady Produktu,
d) datę wykrycia wady,
e) żądanie reklamującego (wymiana Produktu na wolny od wad, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy),
f) dowód zakupu lub zdjęcie dowodu zakupu,
g) zdjęcie Produktu, ze szczególnym uwzględnieniem jego wad lub niezgodności z zamówieniem,
h) jeżeli reklamacja dotyczy uszkodzenia Produktu podczas Dostawy, należy dołączyć protokół szkody lub jego zdjęcie oraz zdjęcia uszkodzonego Produktu.
8. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.
9. Reklamacje związane z uszkodzeniem Produktu podczas Dostawy rozpatrywane są na podstawie protokołu szkody spisanego w obecności pracownika Dostawcy. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki, nie oznacza jednak wygaśnięcia prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki.
10. Jeżeli spośród zakupionych Produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Produktów wolnych od wad, uprawnienie Klienta do złożenia reklamacji ogranicza się do rzeczy wadliwych.
11. W przypadku uwzględnienia reklamacji Produkt objęty reklamacją należy odesłać na adres Sprzedawcy podany w paragrafie 1 niniejszego Regulaminu. Koszt przesyłki pokrywa Sprzedawca.
12. Odsyłany Produkt powinien być zabezpieczony z należytą starannością. Nieprawidłowe zabezpieczenie może być podstawą do nieuznania reklamacji.
13. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę Produktu objętego reklamacją, w zależności od żądania Klienta określonego w punkcie 6e niniejszego paragrafu, Sprzedawca wysyła Klientowi nowy Produkt na swój koszt lub zwraca koszt Produktu podlegającego reklamacji.
14. Sprzedawca dokona zwrotu płatności w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zwrotu Produktu przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 10

Odstąpienie od umowy

 

1. Klient, będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę na odległość ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktu składając stosowne oświadczenie Sprzedawcy w terminie 14 dni kalendarzowych. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania Produktu.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość nie uwzględnienia prawa odstąpienia od Umowy zawartej na odległość w odniesieniu do Umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
3. Klient informuje Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od Umowy w formie pisemnej pocztą na adres podany w §1 Regulaminu lub na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@sukulentove.pl wpisując w temacie wiadomości “Odstąpienie od umowy” lub “Zwrot” przed upływem terminu podanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu.
4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu (bez śladów użytkowania i nieuszkodzony) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Paczkę ze zwracanym Produktem należy oznaczyć, jako „ZWROT” i wysłać na adres Sklepu podany w §1 Regulaminu.
6. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem, w szczególności bez uprzedniego kontaktu ze strony Klienta.
7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8. Odsyłany Produkt powinien być zabezpieczony z należytą starannością. Nieprawidłowe zabezpieczenie może być podstawą do odmowy zwrotu kosztów.
9. Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał zwrócony Produkt lub potwierdzenie dokonania jego wysyłki. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych Produktów.
10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 11

Rozpatrywanie roszczeń

 

1. Sprzedawca zgadza się na rozwiązanie ewentualnych sporów wynikających z umów zawartych na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony umowy.
2. Konsument może wybrać między innymi, następujące pozasądowe sposoby rozwiązania sporu ze Sprzedawcą:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
b) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
c) skorzystanie z bezpłatnej pomocy rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
d) złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


§ 12

Dane osobowe i pliki cookies

 

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies.

 

§ 13

Postanowienia końcowe


1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.
4. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dniu zawarcia Umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: Kodeks cywilny; ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawa o prawach konsumenta i inne.
6. Wszelkie teksty, zdjęcia, a także projekty etykietek i winietek umieszczone na stronie Sklepu nie mogą być kopiowane, modyfikowane, sprzedawane, upowszechniane ani wykorzystywane bez zgody Sprzedawcy.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji wszystkich swoich projektów oraz ich publikacji na stronie internetowej Sklepu oraz profilach w mediach społecznościowych Sklepu, bez ujawniania danych Klienta.

 

 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu sklepu internetowego Sukulentove

 

 

Formularz odstąpienia od umowy

 

 

Sprzedawca (adresat):

 

Small Creative Company Katarzyna Kozmin, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 9/47, 03-984 Warszawa, NIP 113 299 86 68

 

Konsument:

 

Ja, niżej podpisana/podpisany informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy:  ……………………………

 

Data zawarcia umowy/odbioru* produktu: …………………………….

(*niepotrzebne skreślić)

 

Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………………

 

Adres: ………………………………………………………………………….

 

 

                             …………………………………………………..                                     ……………………………………………………….

                                  Miejscowość i data                                                 Podpis konsumenta